میگویند لحظه مرگ, بعضی انسان ها بیش از آنکه از کارهایی که انجام داده اند پشیمان باشند...
از کارهایی که انجام نداده اند پشیمان هستند...
- و من جزو آن "بعضی" ها هستم...
+ یک جایی آدم کم می آورد...و من درست آنجا ایستاده ام...
- حال من خوب است،همچون حال گل
حال گل در دست چنگیز مغول