به آنهایی ک دوستشان دارید بگویید
"دوستت دارم"
بگویید, در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان...


+حتی اگر "سبک سر" خطاب شوید, حتی اگر غرورتان مخدوش شود.
-فکر کردن به اسکلت بی جان در زیر خروارها خاک, به آدم جرات اینکار را میدهد.
+یک روز دیگر گذشت بی آنکه مخاطب خاصت بداند ک چقد دوسَکَش میداشتید.
-همین حالا جلو گذشت زمان , به این نحو را بگیرید.
+ "دوستت دارم"...