عشق فقط
دوستت دارم هایی نیست
که چشم بدوزم به چشمت
و برایت زمزمه کنم


همین که در خلوتم
کاغذی را با نامت سیاه می کنم
آهنگین زمزمه اش می کنم
مدام به آخرش "م" مالکیت اضافه می کنم
و شرمی وجودم را می گیرد که دوستش دارم...
این یعنی عشق
یعنی دوستت دارم.


پیشنهاد:"پستچی"...یک عاشقانه دیوانه از چیستا یثربی.