کودک درون انسان خیلی باید بیش فعال باشد که از بالای کوه دستهایش را باز کند و خود را به سراشیبی بسپارد!
تمام زخم های جا مانده از آن را ترجیح میدهم ب پایین آمدن از راه هموار...

+کاش همیشه اردی بهشت بود...شالیکاری, شکوفه نارنج, دشت گل سرخ...
-اردی بهشت را عمیق نفس بکشید.