مرا هزار امید است...
و هر هــــــــــزار تویی.+ترسوترین آدمـ روی زمیـــــــــنم, وقتی دلهره باشد, دلواپسی باشد, که مرا از یاد برده باشی.
-از این دلواپسی و پریشانی رهایم کن.