حال خوبِ یک زن را از چشمهایش بفهمید, از موهای بافته اش...
وقتی ک سیاه مشق منظمی را به چشمانش آمیخت, وقتی که بافت موهایش شما را به یاد گره های قالی انداخت, بدانید که حال بد از او بدور است...


+پس به سراغ لب هایش بروید.