همین طور الکی...
دل است دیگر...
+انگیزه میدهد بمن ,لب ورچیدن هایت بهنگام همان "قربان صدقه" ها.
-این ها را از من نگیر:-(