یکی از نعمت هایی که خدا به انسان بخشیده, دعا کردن است."هر چه میخواهی از من بخواه"...یعنی ما را داخل آدم حساب کرده و خواسته ما برای او مهم است. اما ما پُررویان در دعاهایمان از تخم کردن مرغمان گرفته تا قطع نشدن یارانه را از آن کریم میخواهیم جز خودش را...جز راهی که به او وصل شود!


-و این درد دارد.
+پیامبر اکرم (ص): خدایا من از تو عشق تو را میخواهم, عشق به دوستانت را و راهی که مرا به دوستی تو می رساند. ...
-تقدیمیه: آیه هفتاد و هفتم سوره صافات...به نیتی آمد...عشق به دوستانش.
+خدایا شک را بکش و ما را در یقین بمیران.