بیا بهم یک قولی بدهیم...
هر شبی که ماه کامل شد...
جلو پنجره بایستیم...
چشم هایمان را ببندیم...
دست های خود را در هم گره بزنیم
و به یاد هم باشیم...
همین...
+ترجیح داده میشود به جای رفتن به مراسم های پر از تبل و فریاد و ..., بار دیگر "نامیرا" مطالعه شود!
-شاید که پرهیزگار شوم.