"من" بیشتر...,تو کمتر...
"من" کمتر..., تو بیشتر...
وقتی میان دو دل حرف از "من" آمد باید فاتحه آن با هم بودن, با هم شدن را خواند. نَـــــــم برداشته است.

-دلم یک "قُرص" شدن میخواهد...جانِ من.
+کمیت بودن هایم را با کیفیتشان یکی نکن...تو اینجایی, هر جا که باشم.