وقتی تکلیفت روشن میشود تا مدت ها احساس پر قاصدک را داری ک در هوا معلق است,...آزاد و بی هدف.
وقتی به خودت میآیی که نباید اینگونه باشد...
آن وقت پایت روی زمین محکم است و دور ترین آرزوها برایت دست یافتنی میشود.+آغاز سفری مهم برای مصاحبه ای مهمتر...