میگن تو زندگی هر چیزی که باهاش تماس داشته باشین یا براتون پیش بیاد یه نشونه س....

همین که به یکی از همین نشونه ها فک کنید مطمئن باشید یا برا خودتون پیش میاد یا به نحوی باهاش برخورد پیدا میکنید.

حتی آدمایی که تو مترو و خیابون و... میبینی ممکنه یه نشونه باشه.


*پاییزمم اومد.

*الهی شکر