مثل کودکی که تازه به دنیا آمده است, مثل نوعروس در خانه داماد, مثل نهال تازه فرو رفته درخاک...
بگذاریم همچنان سربلند و مغرور باشند,...باید نازشان را کشید.

موسفیدهای عزیز خانواده من...+فریاد را همه میشنوند, هنر شنیدن صدای سکوت است.
-آخرِ سالی سالمندان نیازمند رو فراموش نکنیم.
+مطمنم روزی حسرت بودنشان را میبریم.