گفته اند زمانی که ناراحت ودلگیرید کاری نکنید...
اگر نویسنده اید, ننویسید...اگر دکترید به مطب نروید, اگر شاعرید, شعر نگویید...اگر رییس جمهورید, مملکت را تعطیل کنید...اگر بقالید , کرکره مغازه را بکشید پایین...هیچ کاری نکنید.
فقط خود را بردارید و به بالاترین نقطه شهر بروید, جایی ک هیچ انسانی نباشد, سپس تا میتوانید عر بزنید...
تا وقتی ک صدایی از حنجره تان بیرون نیاید...سپس آتشی روشن کنید و کنارش ارام بگیرید...تا وقتی صورتتان گرم شد, داغی اشک را حس نکنید.
خالی شوید از هرچه دلتان را تا این حد پر کرده است...خالی خالی...
سپس راه خود را بکشید و بروید...-البته قبل از آن حتما آتش را خاموش کنید:)
+ "من"... کفاره همه گناهانی که بخواهد نگاه به "تو" را از من بگیرد,...به جان میخرم.