فکر کنم من هم جزو آدم بزرگا شدم...

اینو همین الان فهمیدم ....الان که ساعت 3:06 صبحه و من هنوزم نتونستم بخوابم...

مغزم مدام در حال فکر کردن به شرایط پیش اومده است...چی میشه و هزار فکر دیگه.

نذاشته خوابم ببره و دست چپمم به شدت درد گرفته.

دقیقا مثل ادم بزرگا شدم...پ ن پ: خدا خودش اینو خواسته برا من...حتما حتما منو تو این شرایط تنها نمیذاره.