بعضی وقتا ممکنه بگی دیگه ممکن نیست درست بشه....
اما همون لحظه ، اون داره نگات میکنه....
و بهت لبخند میزنه.*مهمترین کارای عمرمو دارم انجام میدم،...تا الانش خوب پیش رفته و اگه انجام بشه زندگیم به دو قسمت تقسیم میشه...قبل از این اتفاق و بعد از این اتفاق... همه اداما ازدواج رو نقطه عطف زندگیشون میدونن ...اما برا من این مسئله نقطه عطفه.

*خوشحالم...خیلی...حس فوق العاده ای دارم.