افتتاحیه سرماخوردگی فصول سرد سال رو باز من زدم.

یه باد سردی وزید و در جا خوردمش...

خوبی آخر هفته مریض شدن اینه که کسی نیس کاری به کارت داشته باشی و تحت تاثیر قرص هایی که خوردی،تخت میگری میخوابی( با کابوس کارهای زیادی ک داری).

بدیشم اینه که هیچکی نیسی یه لیوان آب بده دستت و برپا شدن مساوی با پای اجاق واستادنه و ...پ ن: بعد از گذشتن این همه مدت هنوز یه سوالایی تو ذهنم بی جواب مونده و با خودم میگم خدا کنه اونقد داشته باشم که تو آخرت حداقل این سوالمو جواب بدن...ک چرا؟؟؟؟؟