گند بزند به این حال و احوال سینوسی من، که اغلب، نقطه ی می نیمم مطلق دارد و گاهی هم که ماکسیمم می شود، نسبی ست.