رشته ای بر گردنم افکنده دوست
می برد آنجا که خاطر خواه اوست


+اعتراضی نیست...