انتظار برای کسی که امیدی به آمدنش نیست, دیوانگی نیست,...عشق است.
کمی درد دارد, اما شیرین است.
این درد آدم را بزرگ میکند.+من دلم را در قاب دری جا گذاشته ام که هرگز برای برداشتنش برنخواهم گشت.