آخر مصطفی (ص) برای اینکه انگشتری را در انگشت خود بگردانید, عتاب آمد;
"که ما تو را برای تعطیل و بازی نیافریدیم"
مولانا


+من که سرمو به همین دیوار کناری می کوبم.
- پیشنهاد: "سنجاب ماهی عزیز" کتاب فوق العاده زیبا از فریبا دیندار.