خدا مرا نیامرزد اگ روزی انسانی را بخاطر نژاد, رنگ و نام به سخره گرفتم.-یک زمانی انسانیت به راحتی از یاد میرود ک ما خود نیز متوجه آن نمیشویم...
+ افسوس و صد افسوس بر آن زمان...