یه وقت هایی است که انسان هیچ راهی ندارد
جز اینکه خود را, اهدافش را, آرزوهایش را و و و و...دو دست بسپارد به خدا...
و چند قدم عقب برود و نفس عمیق بکشد.
و منتظر بماند چه پیش خواهد آمد...+آن لحظه اکنون است...
پیشنهاد+بی ربط به موضوع: "نامیرا"...حتما مطالعش کنید...