هرگز از جاه طلبی و وظیفه شناسی صرف نمی توان به امری ارزشمند و حقیقی رسید, بلکه تنها با عشق و وفاداری نسبت به آدمیان و کارها چنین امری ممکن است.
  "اندیشه های زرین انیشتین" 
  
  
  
  اعتراف: من به این میگم "انگیزه"...
  اضافه کاری: امروز سری به خواجه زدم...غزل شماره 294...خواجه هم در احوال ما زیاده روی کرده!