شب همه چیزش خوب است, تاریکی اش, تنهایی اش...
آدم را به فکر وا میدارد, همه چیز واقعی تر بنظر مبرسد, هر چیزی ک میخوانی معنای واقعی خودش را می دهد, همه چیز را میتوان بخشید, مهربانتر میشوی..., حتی خدا هم پررنگ تر احساس میشود...مهربان تر,نزدیک تر,واقع تر...
همه چیز در شب خوب است...
تنهایی اش,تاریکی اش...


+ اما سعی کنید صبحدم عاشق شوید, همراه با امید, نور, گرمی:-)
- عشق در شب, هوسی بیش نیست.