پرهیز از نگاه کردن
به کسی ک شوق دیدنش
کلافه ات کرده
تردید مبهمی را به یقینی روشن تبدیل میکند که
"عاشق شده ای"...


+عشق یک از این سه را می طلبد...صبر,مال,سفر.
-پس... ، بسیار سفر باید...
+همیشه کسی را برای دوست داشتن داشته باشید.