به آن هایی که دوستشان دارید,
 بگویید,..." دوستت دارم"...
بگویید که در این دنیای شلوغ, ...سنجاقشان کرده اید به دلتان...


" میلاد پیامبر مهربانی ها مبارک"