ﺧﺪﺍی"ﻣﻦ ...
 ﺑﺮﺍی ﺩﻟﻢ "ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ" ﺑﺨﻮﺍﻥ...
 "ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ" ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ (ﻣﻀﻄﺮ)..... 
تا آرام گیرد این قلب نا آرام من.....
 "خدای من".... 
به حضورت، 
به نگاهت، 
به یاریت نیازمندم...